GIỚI THIỆU VỀ O² CAPITAL

Capital là Ý TƯỞNG VỀ NGUỒN QUỸ PHÁT TRIỂN chuyên dành cho lĩnh vực Nông nghiệp hữu cơ, Nông nghiệp công nghệ cao và những ngành Sản xuất và Dịch vụ giá trị gia tăng khác có liên quan đến nông nghiệp theo tư duy, mô hình và chiến lược phát triển mới của STRATEGIC FORESIGHT.

Đồng hành và cùng dẫn dắt chiến lược đầu tư của O² Capital là Công ty tư vấn chiến lược STRATEGIC FORESIGHT (SF) và Viện Nghiên cứu & Phát triển Kinh tế Nông nghiệp Việt Nam (VAGEC), trong đó, O² Capital đóng vai trò trung tâm trong việc huy động & phát triển nguồn vốn, quản lý quỹ, đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.

Xem chi tiết

GIỚI THIỆU VỀ O² CAPITAL

Capital là Ý TƯỞNG VỀ NGUỒN QUỸ PHÁT TRIỂN chuyên dành cho lĩnh vực Nông nghiệp hữu cơ, Nông nghiệp công nghệ cao và những ngành Sản xuất và Dịch vụ giá trị gia tăng khác có liên quan đến nông nghiệp theo tư duy, mô hình và chiến lược phát triển mới của STRATEGIC FORESIGHT.

Đồng hành và cùng dẫn dắt chiến lược đầu tư của O² Capital là Công ty tư vấn chiến lược STRATEGIC FORESIGHT (SF) và Viện Nghiên cứu & Phát triển Kinh tế Nông nghiệp Việt Nam (VAGEC), trong đó, O² Capital đóng vai trò trung tâm trong việc huy động & phát triển nguồn vốn, quản lý quỹ, đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.

Xem chi tiết

TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ CỦA O2 CAPITAL

01

Luôn thực tế và không ảo vọng.

02

Hiểu rõ con đường và cái đích sẽ đến.

03

Tập trung, tập trung vào năng lực cốt lõi.

“CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI DẪN ĐẦU”

TẦM NHÌN & CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỦA O2 CAPITAL

Trong Tư duy và Quan điểm mới về phát triển, trong giai đoạn từ năm 2021 – 2025, O2 Capital tập trung đầu tư chiến lược vào các doanh nghiệp SME có tiềm năng hoặc có khả năng phát triển thành những tập đoàn kinh tế hùng mạnh ở cấp độ quốc gia và khu vực; có đủ năng lực tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu; và phù hợp với quan điểm về mô hình “hệ sinh thái nông nghiệp chất lượng cao” của O2 Capital , bao gồm:

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo mô hình phát triển bền vững.

Xem thêm...

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Xem thêm...

Chiến lược phát triển tập trung vào chuỗi giá trị ngành và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xem thêm...

DỊCH VỤ CỦA O² Capital

nhân sự chiến lược

TIN TỨC - SỰ KIỆN

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC