DỊCH VỤ CỦA O² CAPITAL

Dịch vụ dành cho doanh nghiệp SME

O2 Capital là một Nhà đầu tư mạo hiểm vốn trong và ngoài nước, đồng thời là Nhà cung cấp giải pháp tài chính chuyên biệt và toàn diện dành cho Doanh nghiệp SME lĩnh vực nông nghiệp và/hoặc liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, O2 Capital cũng đầu tư vào những công ty trong giai đoạn khởi tạo (early stage) và tăng trưởng (growth stage) tại Việt Nam, đặc biệt chú trọng vào những công ty có hoạt động lấy công nghệ thông minh làm nền tảng và đã có doanh thu, và đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm chuyên môn trong ngành.

Xem thông tin chi tiết...

Dịch vụ dành cho nhóm công ty/tập đoàn

O2 Capital là một Nhà đầu tư tài chính, đồng thời là Nhà cung cấp giải pháp tài chính chuyên biệt và toàn diện dành cho Nhóm công ty/Tập đoàn trong lĩnh vực nông nghiệp và/hoặc liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam.

Xem thông tin chi tiết...

Dịch vụ dành cho nhà đầu tư Thiên thần

O2 Capital là một kênh đầu tư mạo hiểm, và thông qua O2 Capital, các Nhà đầu tư cá nhân, bao gồm Nhà đầu tư Thiên thần (Angel Investors) hoặc Nhà đầu tư Ẩn danh (Silent Investors) có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư (trực tiếp/gián tiếp) ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ vào các Cá nhân là Doanh nhân khởi nghiệp kiệt xuất, các Dự án đầu tư mang tính đột phá, hoặc các Doanh nghiệp khởi nghiệp nhiều tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp và/hoặc liên quan đến chuỗi giá trị nông nghiệp, phù hợp với mô hình ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp của Gabuff BSI và chiến lược đầu tư của O2 Capital.

Xem thông tin chi tiết...